kerkraam

Parochieverband N.O.-Salland

Verslag Eerste Emmanueldag in Lemelerveld

Emmanueldag febr. 2012

Akte Emmanuelparochie

Oprichtingsviering Emmanuel Parochie

Brief aan de parochianen - van Emmanuel Parochiebestuur

R.K. Parochie Emmanuel een feit

 

 

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN  PAROCHIEVERBAND N.O.-SALLAND    

Zoals u weet heeft de staf van het aartsbisdom Utrecht geruime tijd geleden besloten, dat de parochies per parochieverband ingaande 1 januari 2010 moeten fuseren. De 11 plaatselijke geloofsgemeenschappen, zijnde de huidige 11 parochies, komen dan onder de paraplu van Emmanuel, God zij met ons. We hadden het slechter kunnen treffen.
Dit alles in navolging van het door de toenmalige bisdomraad o.l.v. kardinaal Simonis bepaalde. Redenen van o.a. efficiëncy, de schaarste aan priesters en financiële aspecten zouden daartoe nopen.
De parochies in N.O.-Salland hebben zich gezamenlijk daartegen verzet, omdat het bij ons gewoon nog te goed gaat. Een fusie komt voor ons op dit moment te vroeg. Het is beslist geen onwil, dat we niet van harte instemmen met de voorgenomen fusie. Eerder is het onze zorg en betrokkenheid bij het kerkelijke leven in ons parochieverband. Bovendien zagen we gaarne, dat goed bedoelde opmerkingen en reacties onzerzijds richting het aartsbisdom, wat positiever en met meer interesse voor andere opvattingen tegemoet werden getreden. Wij als vrijwilligers zouden dat zeker waarderen.
Alle parochies hebben een goed kerkgebouw, de financiën zijn op orde, vrijwel alle parochies hebben een goed functionerend bestuur en voldoende vrijwilligers. Het priestertekort wordt door een fusie naar onze mening niet niet opgelost. De inzetbaarheid van pastores kan ook zonder fusie efficiënt plaats vinden.
Wij denken, dat de afstand tot de parochianen door een fusie wordt vergroot en de afbraak versneld.
Dat is ook onze zorg!

Parochies kunnen de bisdomstaf zelf verzoeken om te mogen fuseren. Waarschijnlijk zullen er in ons parochieverband niet veel van de 11 parochies zijn die dat zullen doen.
Als de bisdomstaf desondanks toch besluit, dat er gefuseerd dient te worden, en daar wijst thans alles op, dan zal de bisschop de fusie per decreet opleggen.

De 11 parochies hebben inmiddels besloten een 2-sporenbeleid te gaan volgen, te weten:
-Spoor 1. Inschakeling van de door het bisdom opgerichte Geschillencommissie te trachten het verschil van opvatting met het bisdom over de wenselijkheid van een fusie van parochiebesturen op te lossen. Parochie de Belte heeft daarin het voortouw genomen.
De bedoelde Commissie heeft, parochie de Belte en het bisdom gehoord hebbende, vervolgens een gesprek geadviseerd tussen het bisdom en de Belte, alsmede parochies die de door de Belte opgestelde brief hebben onderschreven. Dat gesprek heeft duidelijk gemaakt, dat het bisdom slechts een beleidsvoornemen om tot een fusie te komen bekend heeft gemaakt. Pas als de bisdomstaf een werkelijk besluit heeft genomen om tot een fusie over te gaan kunnen parochies desgewenst in beroep gaan. De pastoor dient dan aan te geven, dat hij dat beroep ondersteunt.  Onze pastoor heeft enige tijd geleden laten weten, dat hij dat t.z.t. niet zal doen. Toch zullen er wellicht parochies zijn, die alles willen doen om te trachten een eventuele fusie te voorkomen.
-Spoor 2. De voorbereidingen, nodig voor het realiseren van een fusie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit o.a. om te voorkomen, dat er een al te grote achterstand ontstaat met andere parochieverbanden in het aartsbisdom.
Deze werkzaamheden bestaan uit een uitgebreide inventarisatie door 4 werkgroepen, waarin alle parochies samenwerken. Bedoelde fase is grotendeels gereed.
De daarop volgende werkzaamheden, zijnde het egaliseren van de verschillen tussen de 11 parochies en het realiseren van de  werkelijke fusie  moeten feitelijk nog beginnen.
Daarbij zal ook worden getracht door het maken van afspraken (opstellen van een convenant) zoveel als mogelijk van de eigenheid en bevoegdheden van de huidige parochies te behouden.
Het is belangrijk, dat de huidige parochies cq. toekomstige geloofsgemeenschappen zich primair verantwoordelijk blijven voelen voor hun eigen voortbestaan. Voor hen dienen er voldoende prikkels en uitdagingen te blijven om ook in de toekomst geïnspireerd te kunnen werken.
Het bisdom heeft bij monde van zijn projectleider aangegeven, dat de eerder genoemde fusiedatum van 1 januari 2010 niet heilig is, mits de parochies naar het oordeel van het bisdom voldoende actief zijn om een fusie mogelijk te maken.

Inmiddels hebben de gezamenlijke parochies aangegeven, dat er met de voorbereiding van de fusie verder wordt gegaan. Zij hebben tot op heden niet aangegeven, dat zij zelf zullen verzoeken om te mogen fuseren.
Parochies die op het moment, dat de aartsbisschop per decreet tot een fusie van parochies heeft besloten nog overwegende bezwaren tegen het bisdomplan hebben, kunnen dan besluiten daartegen in beroep te gaan. Dat zal naar verwachting op zijn vroegst eind 2009 zijn.

Tot zover de stand van zaken rond het fusie-gebeuren. Als daartoe aanleiding bestaat zullen wij u nader informeren.

De stuurgroep van het parochieverband N.O.-Salland.

 

 

 

Op weg naar de Parochie Emmanuel

Beste parochianen
Uw bestuur wordt regelmatig bijgepraat over het samengaan van de 11 parochies binnen het samenwerkingsverband Noord-Oost Salland naar één nieuwe parochie Emmanuel (God met ons). Het is goed dat u vanuit de stuurgroep ook op de hoogte wordt gehouden.

Belangrijke uitgangspunten bij Op weg naar de parochie Emmanuel zijn:
• Behoud van eigen identiteit van de geloofsgemeenschappen
• Zo groot mogelijke zelfstandigheid (organisatorisch en financieel)
• Zo weinig mogelijke veranderingen voor de parochianen

Bij de voorbereiding zijn alle besturen en het pastoraalteam betrokken. Afgevaardigden van de parochiebesturen hebben zitting in de werkgroepen: Organisatie, Financiën, Secretariaten en Gebouwen. Deze werkgroepen hebben een inventarisatie gemaakt en zijn druk bezig met het uitwerken van directe plannen.
• Organisatie, o.a. vorming van een nieuw parochiebestuur en het opstellen van het takenpakket van het nieuwe bestuur en de locatieraden.
• Financiën: o.a. de stroomlijning( het op een lijn brengen) van de financiën van onze 11 parochies en voorstellen doen van wat locaal geregeld wordt en wat door het nieuwe parochiebestuur.
• Secretariaten, o.a. de gehele postvoorziening wat voorheen naar de parochies gaat in de toekomst naar een centraal secretariaat, de ledenadministratie, de informatievoorziening en automatisering en begeleiding van de plaatselijke secretariaten.
• Gebouwen, dit is ook een complex onderwerp waarvan een groot aandeel en verantwoordelijkheid berust bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen, natuurlijk dienen aanvragen voor verbouwingen, restauraties vele andere zaken bij het nieuwe parochiebestuur te worden ingediend, vergezelt met een motivatie, financiële onderbouwing en verantwoording.

Ons pastoraalteam is bezig met een pastoraalbeleidsplan dat samen met de toekomstvisie van het parochiebestuur het beleid richting de toekomst uitzet. Om dit alles zo harmonieus te laten verlopen zijn de werkgroepen Financiën en Organisatie bezig om een convenant op te stellen dat gedragen wordt door alle huidige parochies en een handleiding is om de samenvoeging daadwerkelijk gestalte te geven. Het is belangrijk dat het samengaan geleidelijk verloopt. Daarom zijn we druk bezig met het formeren van een nieuw parochiebestuur zodat zij in de aanloop naar de eenwording ingewerkt kunnen worden. We hebben daartoe een zestal bestuurders( vrijwilligers ) nodig. Gelukkig hebben we een nieuwe pastoor die de voorzitter wordt. Ook voor de functies van vice-voorzitter, secretaris en lid gebouwen zijn kandidaten (parochianen) gevonden. Wij zijn echter nog op zoek naar geschikte kandidaten voor de functies van penningmeester (wordt ondersteund door bureau voor de financiële administratie), ondersteuning financiën en communicatie.
U ziet dus dat we aardig op weg zijn maar nog steeds niet compleet zijn en die verantwoording ligt toch bij onze 11 geloofsgemeenschappen.

Als stuurgroep geven wij op uitnodiging van uw parochiebestuur op uw parochieavond uitleg over de stand van zaken van de fusievoorbereidingen. Het gaat om u. U als parochiaan. Het streven van de stuurgroep en de huidige parochiebesturen is dat u zo min mogelijk hinder heeft van het samengaan. Dezelfde personen binnen uw geloofsgemeenschap blijven uw aanspreekpunt. Alle werkgroepen binnen de geloofsgemeenschappen gaan door met hun activiteiten en blijven voor de eigen geloofgemeenschap actief. Uw bijdrage in de kerkbalans zal op dezelfde wijze worden besteed: hoofdzakelijk voor uw eigen geloofsgemeenschap. Uw giften kunt u net als nu schenken aan uw eigen geloofsgemeenschap middels een doelbinding verklaring.

Wij hopen dat wij middels dit schrijven u meer duidelijkheid hebben geven en nogmaals voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij uw parochiebestuur.

Samen op weg naar één parochie Emmanuel: God met ons
met vriendelijke groet,

de stuurgroep.

 

 

 

Zoals u weet heeft de staf van het aartsbisdom Utrecht geruime tijd geleden besloten, dat de parochies per parochieverband ingaande 1 januari 2010 moeten fuseren.

Het parochieverband Noord-Oost Salland maakt deel uit van het vicariaat Deventer en ligt in het oosten van het bisdom. Het bestaat uit de parochies H. Cyriacus te Dalfsen, H. Vitus te Dedemsvaart, H. Stephanus te Hardenberg, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino, H. Cyriacus te Hoonhorst, H. Hart van Jezus te Lemelerveld, H. Nicolaas te Lierderholthuis, H. Brigitta te Ommen, H. Alphonsus de Liguori te Slagharen, Onze Lieve Vrouw van Fatima te Slagharen-De Belte en H. Willibrord te Vilsteren.
Het pastoraal team bestaat op dit moment uit 2 priesters en 2 pastoraal werksters.

Deze 11 plaatselijke geloofsgemeenschappen, komen dan onder de paraplu van Emmanuel, God zij met ons.

 

 

                                               

RK Kerk Dalfsen foto 1

RK Kerk Dalfsen foto 2

RK Kerk Dalfsen foto 3